Arsip

Monthly Archives: Juli 2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Vaiyaktika insu’ara vyaktici kartavye vividha prakarace asu sakatata jase ki primiyama: Polisi dharaka kinva tyan ce prayojaka (uda. Niyokta) heltha kavhareja kharedi karanyasathi arogya yojanesathi paise dete. Vaja karane: Vimadharakane jyaca hisoba dila tya’adhica jevadhe paise dyave lagatata tyapeksa jasta paise dyave lagatila. Udaharanartha, polisidharakanna arogya vima utaravanyasandarbhata konatyahi arogya seveta samavista honya’adhi dara varsi 500 dolaraci ada karavi lagate. Insu’ara vyaktine deductible paryanta pohocate adhi aneka doktaran cya bheti kinva niyama refills lagu sakatata ani vima kampani kalaji sathi deya suru hote. Yasivaya, bahuteka polisi doktaran cya bhetisathi kinva apalya deductible virud’dha nusate nusate ausadhopacarasathi sahakari lagu hota nahita. Ko-pementa: Heltha insuransa visista bheta kinva sevesathi paise denyapurvi jya vyaktine poketala paise dyave udaharanartha, ekhada vimadharaka vyakti doktaran cya bhetisathi $ 45 saha-pementa de’u sakate kinva ekhadya doktaransi samparka sadhu sakate.

Visista sevesathi arja kelyavara pratyeka veli dileli deyaka bharane avasyaka ahe. Smaranasakti: Niscita rakkama apa monta (saha-pementa) denya’aivaji kinva tyavyatirikta, saha-vima hi sampurna kharcaci takkevari ahe jyata vimadharaka dekhila paise de’u sakatata. Udaharanartha, vima kampani itara 80% dete tara sadasyala sastrakriyecya kimmaticya 20% rakkama prati-pementapeksa jasta dyavi lagate. Sikna’iransavara ucca maryada asalyasa, polisidharaka tyanna milanarya sevecya vastavika kharcavara avalambuna asanyaci sakyata kami kinva khupaca kami ho’u sakate. Bahiskara: Sarva sevan ca samavesa nahi. Sadharanapane vimadharakanna tyan cya svata: Cya khisatuna gaira-kavara kelelya sevan ca purna kharca bharanyaci avasyakata asate. Vyapti maryada: Kahi arogya vima polisi kevala visista dolaracya rakamecya arogya sevesathi paise detata. Vimadharaka vyaktisa visista sevesathi arogya yojanecya jastita jasta deya rakamepeksa adhika konatehi sulka akaranyaci apeksita asu sakate. Yavyatirikta, kahi vima kampani yojanan ci varsika kinva ajivana kavhareja kamala asate. Ya prakaranammadhye, jevha te jastita jastita jasta labha ghetata ani polisidharakane urvarita sarva kharca ada karane avasyaka asate tevha arogya yojana deyake thambela. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Iklan